Rozstrzygnięcia ogłoszenia ofertowego niepodlegające obowiązkowi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych – uzasadnienie zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy art. 4, 5 ust. 1 oraz art. 6 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, późn. zm.) w sprawie zamówienia na realizację projektu dotyczącego: 

NAPRAWA I MODERNIZACJA INSTALACJI DETEKCJI POŻARU W PARAFII PW. ŚW. TRÓJCY W STRZELNIE

Udzielający zamówienia: Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Trójcy w Strzelnie,

Plac Św. Wojciecha 1, 88-320 Strzelno

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, jedna z ofert nie spełniła warunków udziału w postepowaniu. Ocenie poddano pozostałe dwie oferty spełniające warunki udziału w postepowaniu.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

INSTEL Sp. z o.o.

Ul. Kard. Wyszyńskiego 58

88-320 Strzelno

NIP 557-170-64-11

REGON 521399349

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria podane w zapytaniu ofertowym.

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto/brutto 202 720,57 / 249 346,30 zł.

Ks. Jan Kwiatkowski – proboszcz