Zapytanie ofertowe

niepodlegające obowiązkowi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych – uzasadnienie zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy art. 4, 5 ust. 1 oraz art. 6 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, późn. zm.) w sprawie zamówienia na realizację projektu dotyczącego:

NAPRAWA I MODERNIZACJA INSTALACJI DETEKCJI POŻARU
W PARAFII PW. ŚW. TRÓJCY W STRZELNIE

 1. 1.      Dane adresowe ogłoszeniodawcy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Św. Trójcy w Strzelnie

Adres: ul. Plac Św. Wojciecha 1,

88-320 Strzelno

Województwo Kujawsko-Pomorskie      

Tel. 52 318 92 81

e-mail: parafia@parafiastrzelno.pl

NIP: 557-15-00-307                                                   REGON: 040093795

Adres strony internetowej: http://parafiastrzelno.pl

 

 1. 2.      Opis inwestycji:

Zadanie obejmuje wykonanie prac związanych z naprawą i modernizacją systemu detekcji i sygnalizacji pożaru poprzez wykonanie naprawy części instalacji (oprzewodowowanie łączące poszczególne elementy) wymiana przede wszystkim uszkodzonej nieodwracalnie centrali pożarowej na nową, wymiana poszczególnych elementów detekcyjnych na nowe.

Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji materialnej kościoła, muzeum i domu Prepozyta stanowiących dziedzictwo narodowe. Prace powinny być wykonane ściśle według Projektu Naprawy oraz Modernizacji Systemu Detekcji i Sygnalizacji Pożaru, zatwierdzonego przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr WZN/136/2023 oraz Starostę Mogileńskiego pozwoleniem na budowę nr 23/24.

ZADANIE DOFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD.

 

Zamawiający  zaleca dokonanie wizji lokalnej w kościele, po wcześniejszym umówieniu, z min. jednodniowym wyprzedzeniem (osoba do kontaktu: Daniel Konowalik Tel. 668118977) celem zapoznania się z obiektem oraz ww. projektem.

Oferent jest zobowiązany do dokonania kalkulacji zakresu prac samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, załączonego przedmiaru robót i wizji lokalnej.

Jeżeli w jakiejkolwiek części zapytania ofertowego lub w jego załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia produktów, należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia, z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez co należy rozumieć produkty zapewniające osiągnięcie efektu wymaganego w procesie konserwacji na poziomie jakości co najmniej takim jak produkt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów własnych. 

Użyte przez wykonawcę materiały muszą posiadać certyfikaty trudnopalności.

 1. 3.      Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki:

a)     Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.

Celem spełnienia warunków Wykonawca musi oświadczyć iż spełnia warunki dotyczące:

a)                 posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej 1 pracy o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości brutto min. 120 000,00 zł – załącznik nr 2.

b)                 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

 • co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która kierować będzie pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia, posiadająca kwalifikacje w zakresie uprawnień budowlanych oraz kierowania pracami przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
 • osobą posiadającą doświadczenie oraz znającą przepisy zawarte w opracowanym projekcie dotyczące norm, przepisów i wytycznych związanych z prawidłowym montażem instalacji pożarowych,
 • osobami posiadającymi uprawnienia SEP do montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych oraz dokonywania pomiarów
 • osobą z uprawnieniami do projektowania instalacji p-poż. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach niniejszego zapytania. Z  treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

 1. 4.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć oświadczenia Oferenta (załącznik nr 4), że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

 • wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

✔             uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

✔             posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

✔             pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

✔             pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)        Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wraz z załącznikami – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

b)       Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego dysponowania  osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane doświadczenie zawodowe /uprawnienia / wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć także dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób przewidzianych do realizacji zamówienia (wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty) oraz referencje, protokoły odbioru robót potwierdzające warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia.

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 1. 5.     Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2024 r. 
 2. 6.      Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryterium

Waga

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

Cena

80 %

Cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena

 

Łączna cena za usługę przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami), odprowadzane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego w zależności od formy zatrudnienia.

 

Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów

Okres gwarancji

20 %

Ilość miesięcy gwarancji:

Za udzielenie gwarancji – od 0 do 24 miesięcy – 0 pkt.

Za udzielenie gwarancji – od 25 do 36 miesięcy – 5 pkt.

Za udzielenie gwarancji – od 37 do 48 miesięcy – 10 pkt 

Za udzielenie gwarancji – od 49 do 59 miesięcy – 15 pkt 

Za udzielenie gwarancji – 60 miesięcy i więcej – 20 pkt 

 

Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia co oznacza gotowość Wykonawcy do poprawy przedmiotu zamówienia/ wykonanych prac, o ile zaistnieją przesłanki do nanoszenia takich poprawek.

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

 

Zamawiający wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym                     w ogłoszeniu i uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

 1. 7.      Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23 maja 2024 r. do godziny 17.00 w Biurze Parafialnym.

 

 1. 8.      Miejsce i sposób składnia ofert: 

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: Biuro Parafialne ul. Plac Św. Wojciecha 1, 88-320 Strzelno

a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego,

b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji,

 

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Ofertę tylko w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie tak, aby nie było możliwe odczytanie jej treści. Kopertę należy czytelnie opisać podając dane ogłoszeniodawcy oraz dane wykonawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację (Firma/Nazwa i adres) i umieścić na kopercie napis:

Oferta na realizację projektu:

NAPRAWA I MODERNIZACJA INSTALACJI DETEKCJI POŻARU W PARAFII
PW. ŚW. TRÓJCY W STRZELNIE

 

Osoba do kontaktu: Ks. Jan Kwiatkowski,  proboszcz parafii, tel. 604-551-160.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie podana do publicznej wiadomości. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet zaplanowany na w/w zapytanie ofertowe, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez Zamawiającego.

 

 1. 9.      Sposób złożenia oferty:

a)   Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.

b)  Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

c)   Oferta powinna być przygotowana z wykorzystaniem Formularza ofertowego – załącznik nr 1 i zawierać powinna między innymi:

 • na stronie tytułowej lub na kopercie lub tytule wiadomości e-mail wskazany tytuł zapytania ofertowego, 
 • zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,
 • dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu,  
 • jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,
 • okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert),
 • całkowitą cenę brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia, cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • wymagane oświadczenia i dokumenty, 
 • podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; 
 • w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

 • Jej treść nie odpowiada treści zamówienia.
 • Jeżeli została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
 • Jeżeli została złożona po terminie określonym w ogłoszeniu. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw.  Św. Trójcy w Strzelnie, ul. Plac Św. Wojciecha 1, 88-320 Strzelno, reprezentowana przez Proboszcza ks. Jana Kwiatkowskiego  zwanego dalej „Administratorem” lub „Ogłoszeniodawcą”.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Proboszczem parafii.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w postępowaniu dotyczącym wyboru oferty oraz w celu archiwizacji.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w sprawie wyboru oferty.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Proboszcz

Parafii Rzymsko-Katolickiej

pw. Św. Trójcy w Strzelnie 

Ks. Jan Kwiatkowski    

 załączniki:

zał. nr 1 formularz ofertowy

SSP Strzelno przedmiar Etap I

zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz osób

zał. nr 4 ośw. o braku wykluczenia